Polityka Prywatności

Kowet Polityka Ochrony Danych.pdf

 • 1. Kowet Tomasz Koc z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 34 we Wrześni (dalej Firma) jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest zamówienie, wykonanie i przesłanie towaru na wskazany przez Klienta adres.

 • 2. Firma w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzega wszelkich obowiązków uregulowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz właściwych przepisach prawa krajowego.

 • 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wykonania umowy. Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy.

 • 4. Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie, jako administratorze danych, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych.

 • 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane są przekazywane w celu realizacji niniejszej Umowy, w szczególności: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, firmy Allflex Polska Sp. z o.o., Polnet ID Sp. z o.o. w celu produkcji kolczyków oraz Poczta Polska lub inne firmy kurierskie w celu dostarczenia towarów.

 • 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych osobowych przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, a następnie przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych.

 • 8. Podmiotom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  przeniesienia danych osobowych.

 • 9. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, podmiotom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 • 10. Administrator danych oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej Umowy posłuży się wyłącznie osobami przeszkolonymi z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych.

 • 11. Polityka Ochrony Danych Osobowych Firmy oraz Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: www.kowet.pl 

  W razie pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Administratora Danych Osobowych Kowet Tomasz Koc
  Tomasz Koc
  Telefon: 601-779-522
  e-mail: tkoc@kowet.pl